سیمانکاری آستر


در این پست به روش اجرای سیمانکاری آستر ویا همان زیر کار میپردازیم

درسیمان کاری ابتدا با سیمان سیاه و ماسه زیر کار را آستر می کنند قبل انجام آستر باید از دو گوشه نمای ساختمان  ریسمان آویزان کنیم و ریسمان را شاغول کنیم  و محکم ببندیم  البته برای نماهای برج که اگر نما قرار بر سیمانکاری شود

بجای آن باید از سیم رابیتس استفاده کرد تا سیمانکاری زیر کار تاب ورندارد چون ارتفاع زیاد است ریسمان جواب نمیدهد بعد از آویزان کردن سیم رابیتس یک شی سنگین که به شکل لوزی اگه باشه درست از نوک لوزی سیم را میبندیم واز بالای ساختمان یک میلگرد به پیشانه ساختمان ویابرج میکوبیم از دوطرف نمای ساختمان سیم رابیتس را به آن میبندیم و رو نما آویزون کرده واز بالا نگاه میکنیم تا به جایی گیر نکند از بالای ساختمان به سیمی که انداختیم نگاه میکنیم تا جایی که با دیوار برخورد نکند تا انداره ۵ سانت برای ملات خورش اندازه درنظر گرفته و از پایین شی لوزی سنگینی که بستیم را در جایی که ثابت ایستاده میبندیم تا نما شاغول شود بعد از بستن سیم رابیتس برای برج و ریسمان و برای ساختمان های پنج طبقه به  پایین  ریسمان دوطرف نما را محکم میبندیم و حال باید برای اجرای سیمانکاری ریسمانهای عرضی کشید و با چند میل فاصله اززیر  سیم هایی که در نما بصورت طولی از بالا آویزان کرده ایم رد کنیم و بصورت عرضی با چند میل فاصله زیر آنها سفت کنیم و بعد از آن نوبت اجرای سیمانکاری میرسد که برای سیمانکاری آستر بهترین ماسه 06هست  

بعد از درست کردن ملات برای سیمانکاری نوبت میرسد به کروم بندی با شمشه بعد از کروم بندی بعد از بیست دقیقه میتوان داخل کروم بندی هایی که انجام شده را سیمان زد  وبا شمشه کشی سطحی صاف وتمیز اجرا کرد البته لازم به ذکر است این روش مال نماهای ساده یا دیوار سطح ساده است در جاهایی که نما پیچ و خم یا تو رفتگی ویا  بیرون آمدگی داشته باشد آن را گونیا میکنند 

که در این باره هم بعدا توضیح خواهیم داد

 در مدت سیمان کاری و تا چند روز بعد از سیمانکاری باید روزی ۳ – ۴ بار محل سیمان کاری شده با آب خیس شود اگر این آب دهی انجام نشود ماسه به صورت پودر در می آید


ودر پست های بعدی  از نحوه سیمانکاری ساختمان,دیوارسیمانی وقلمدانی,بالکن سیمانی ,ستون های قاشقی,ابزار وقرنیز کف وسر پنجره,ابزار رومی دندان موشی,ستون های تخت قاشقی بغل پنجره ,ابزار رومی دور پنجره,ستون وسرستون سیمانی وگرد,نمای سیمانی قلمدانی,نمای لیسه ای,پیشانی ساختمان ,دیوار شسته ,ستون قلمدانی ,ستون سیمانی ,نمای سیمان رنگی ,نمای رومی ,سیمان شسته دیوار,نمای ساختمان,سیمانکاری نما درباره اینهاتوضیحاتی خواهیم داد

سیمانکاری